16/05/2018

Arolwg Cyhoeddi Jisc

Mae Jisc yn cynnal project ymchwil cenedlaethol i ddeall pam fod awduron yn dewis cyhoeddi gwerslyfrau ac adnoddau dysgu eraill.

Maent yn gwahodd academyddion o'r Deyrnas Unedig i rannu eu barn a'u profiadau drwy arolwg ar-lein.  Bydd hyn yn eu helpu i ddeall sut i gefnogi academyddion sydd eisiau rhannu adnoddau er mwyn rhoi'r profiadau dysgu gorau posib i'w myfyrwyr.

Mae'n cymryd rhyw 10-15 munud i wneud yr arolwg a gall rhai sy'n cymryd rhan ddewis i'w henwau fynd i het am 3 gwobr o dalebau gwerth £100 (Amazon neu National Book Tokens - gall yr enillwyr ddewis).

I gymryd rhan, ewch yma.

Cedwir eich ymatebion ar gronfa ddata ddiogel ac ni fyddant yn cael eu rhannu y tu allan i dîm y project.  Gallant gyhoeddi darganfyddiadau wedi eu seilio ar ddata wedi'u cydgasglu a di-enw ac ni fydd yn bosib eich adnabod o'r data hynny.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag ymchwilydd yr arolwg, Ellen Collins.

15/05/2018

Adnodd y Mis: Mai 2018: ZETOC (Tabl cynnwys electronig y Llyfrgell Brydeinig)


Mae chwilio yn eich hoff gronfa ddata'n gallu darparu'r holl ddeunydd darllen hanfodol sydd ei angen arnoch, ond oni fyddai'n wych pe gellid anfon yr wybodaeth honno i'ch mewnflwch yn awtomatig?

Mae Zetoc yn cynnig mynediad at fwy na 52 o filiynau o gyfeiriadau at erthyglau. Fe allwch chi gael hysbysiadau e-bost personol neu grynodebau RSS i gadw popeth yn gyfredol, ac mae'n rhad ac am ddim!

Mae yna grynodebau, neu os oes tanysgrifiad, cewch destun llawn. Fe gewch chi ddiweddariadau dyddiol o bob maes ymchwil.

Dysgwch fwy am weithgareddau Zetoc.

17/04/2018

Mae Orbis Bank Focus yn newid

Mae Orbis Bank Focus wedi newid eu henw i Moody's Analytics BankFocus. Er mwyn osgoi dryswch, byddwch yn gallu canfod yr adnodd drwy chwilio am y naill enw neu'r llall yn ein catalog ar-lein.

Maent wedi datblygu rhyngwyneb newydd hefyd. Gallwch glicio i gael mynediad i'r rhyngwyneb newydd ar frig y dudalen yn yr hen ryngwyneb.

Bydd yr hen ryngwyneb a’r rhyngwyneb newydd yn rhedeg yn gyfochrog, felly gallwch dreulio amser yn dod i nabod y rhyngwyneb newydd cyn i'r hen un gael ei ddileu.

13/04/2018

Adnodd y Mis: Ebrill 2018: MINTEL


Mae MINTEL yn adnodd ymchwil i'r farchnad sy'n darparu gwybodaeth fanwl a chyfredol, dadansoddiad o'r farchnad a thueddiadau defnyddwyr am ystod eang o farchnadoedd y DU. Mae adroddiadau MINTEL yn wrthrychol ac yn fanwl. Cânt eu cynhyrchu a'u rheoli gan ddadansoddwyr sydd â phrofiad yn y marchnadoedd perthnasol. Mae Prifysgol Bangor yn gallu cael mynediad at adroddiadau am y sectorau canlynol:

•    Moduron
•    Harddwch
•    Dillad ac esgidiau
•    Diodydd
•    Gwasanaethau ariannol
•    Bwyd
•    Gwasanaethau bwyd
•    Iechyd a lles   
•    Cartref
•    Gofal am y cartref
•    Hamdden ac adloniant
•    Ffyrdd o fyw
•    Gofal personol
•    Adwerthu
•    Technoleg
•    Teithio

Mae pob adroddiad yn darparu tueddiadau, ystadegau, data demograffig a gwybodaeth am frandiau a chwmnïau. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf bob chwarter am ddefnyddwyr a sylwadau gwerthfawr yn sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth gyfredol sydd ei hangen arnoch am y farchnad.

22/03/2018

Dewis “Save Search History” yn ScienceDirect

Arferid cael dewis i droi'r hanes chwilio ymlaen i ddefnyddwyr a oedd wedi mewngofnodi, ond tynnwyd y dewis hwn yn ddiweddar.

Nid oes gan ddefnyddwyr sydd â'r hanes chwilio wedi'i ddiffodd ar hyn o bryd mo'r dewis i'w droi ymlaen mwyach.

Gall defnyddwyr sydd eisoes â'r hanes chwilio wedi'i droi ymlaen weld eu hanes hyd at ddiwedd Mehefin. Ar ôl hyn, ni fydd yn bosib cael y dewis hwn wedyn. Os bydd y defnyddiwr yn digwydd diffodd eu hanes chwilio nawr, ni fyddent yn gallu ei droi ymlaen eto.

Mae ScienceDirect wedi gofyn am sylwadau am y datblygiad hwn, felly a fyddech cystal ag e-bostio'ch sylwadau i eresouces@bangor.ac.uk a byddwn yn eu hanfon ymlaen iddynt.