10/07/2017

Canslo RefWorks

Yn anffodus, yn dilyn cyfnod o ymgynghori am danysgrifiadau a reolir gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau, gwnaed penderfyniad i beidio ag adnewyddu'r drwydded am feddalwedd RefWorks. Ni fydd modd ichi gael mynediad at RefWorks, nag unrhyw un o'r cyfeiriadau a gedwir ynddo, ar ôl 30 Medi 2017.

Ni fyddwch yn gallu golygu nac ailfformatio unrhyw ddyfyniadau yn y testun neu restrau cyfeiriadau mewn dogfennau a grëwyd gyda'r RefWorks add-in Write-N-Cite ar ôl 30 Medi 2017. Felly, gwnewch yn siŵr bod eich dogfennau wedi eu fformatio a'u cwblhau'n llwyr. O ran unrhyw waith sydd ar y gweill, bydd raid i chi i roi cyswllt i'r cyfeiriad yn eich rheolwr  cyfeiriadau newydd yn lle'r dyfyniadau yn y testun.

Mae Mendeley yn ddull rheoli cyfeiriadau arall a gallwn roi arweiniad i ddefnyddwyr a sesiynau hyfforddi ar sut i ddefnyddio'r offer hwn.

Os byddwch eisiau cadw'r cyfeiriadau sydd yn eich cyfrif RefWorks, bydd raid i chi eu cadw mewn ffeil. Yna gallwch fewnforio'r ffeil hwn i reolwr cyfeiriadau gwahanol yn y dyfodol. Gall cyfeiriadau a grëwyd yn RefWorks gael eu trosglwyddo i Mendeley. Os ydych eisoes yn gyfarwydd â Mendeley, darllenwch y cyfarwyddiadau isod am sut i fewnforio o RefWorks i Mendeley.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ganslo RefWorks, trafod dulliau eraill, neu archebu apwyntiad un-i-un gyda'ch llyfrgellydd cefnogaeth academaidd, anfonwch e-bost at libsupport@bangor.ac.uk

Pennant Tours Interniaeth


Mae Daisy Wrightson yn fyfyriwr is-raddedig gyda’r Ysgol Gerdd ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi cychwyn ar interniaeth 4 wythnos gyda’r gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau. Mi fydd yn gweithio ar brosiect digideiddio sy’n ymwneud a’r cyfrolau “A Tour in Wales” gan Thomas Pennant sy’n llawn darluniau ychwanegol. Mae’r cyfrolau prin yma yn cofnodi taith a wnaethpwyd gan Pennant drwy Gymru rhwng 1773 a 1776.

Wythnos 1
Rwyf hanner ffordd drwy fy wythnos gyntaf yn gweithio ar yr interniaeth ac eisoes wedi symud ymlaen efo’r gwaith. Erioed, rwyf wedi bod efo diddordeb mewn hanes a thechnegau archifol ond roeddwn wedi fy synnu pan welais y 4 cyfrol yn cofnodi teithiau Pennant.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddaf yn ymchwilio i hanes y bobl y tu nol i’r gweithiau darluniadol a’r ysgythriadau yn y cyfrolau gan mai ychydig o wybodaeth sydd gennym am yr artistiaid, yr engrafwyr, y copiwyr a’r “lliwiwyr”.

Mae ffotograffau o rai o’r darluniadau o’r cyfrolau ar gael yn barod, ond nid oes gwybodaeth yn ei cysylltu efo’r cyfrolau. Felly, fy ngorchwyl cyntaf yw cysylltu’r darluniau digidol efo’r cyfrolau a chofnodi rhifau’r tudalennau a phlatiau a’u cymharu efo’u lleoliad yn y argraffiad arall (a gynhyrchwyd ar gyfer farchnad fwy) ac sy’n argraffiad 2 gyfrol printiedig o “A tour in Wales”. Mae’r holl ddata rwyf wedi’i gasglu yn cael ei nodi mewn taenlen.

05/07/2017

Defnyddio Cyfnodolion Printiedig

Bydd gan rifynnau diweddar o gyfnodolion slip ar y clawr yn gofyn i chi roi tic mewn blwch bob tro y byddwch yn defnyddio'r cyfnodolyn.
Gwerthfawrogir eich cydweithrediad yn fawr, am ein bod yn gwneud hyn i gasglu gwybodaeth gywir ynglŷn â pha gyfnodolion sy'n cael eu defnyddio.

04/07/2017

HeinOnline wedi ei uwchraddio i UK Core

 Mae ein tanysgrifiad i HeinOnline wedi cael ei uwchraddio i “UK Core“.
Nid ydym wedi colli unrhyw gynnwys, a chawn fynediad at gynnwys unigryw "UK Core".
Yn ogystal â'r cynnwys roeddem eisoes wedi tanysgrifio iddo, mae "UK Core" yn cynnwys y cronfeydd data canlynol:

•    Legal Dictionaries
•    Foreign Relations of the United States
•    History of International Law

IOPscience Extra

Mae gennym fynediad yn awr at gronfa ddata IOPscience gyfan. Mae’r adnoddau newydd yn cynnwys:

Archif llawn o gyfnodolion IOP
The Astrophysical Journal a chyhoeddiadau eraill yr American Astronomical Society (AAS)
Archif “Physics World
Biomedical Physics & Engineering Express

a llawer o rai eraill.